PRIVACYVERKLARING DESIGN FIRM

Design Firm, gevestigd aan Nieuwe Herengracht 49, 1011 RN Amsterdam, is
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring.

Contactgegevens
https://dsgn.frm.nl
Nieuwe Herengracht 49,
1011 RN Amsterdam
+31 20 589 19 44

Directeur is de Functionaris Gegevensbescherming van Design Firm.
Hij/zij is te bereiken via henk@dsgn.frm.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Design Firm verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten
en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van
de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over
websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders
of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden
ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo
te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke
toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke
gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via
henk@dsgn.frm.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Design Firm verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Geautomatiseerde besluitvorming

Design Firm neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over
zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Design Firm bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende
bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Persoonsgegevens > Bewaartermijn: 4 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden

Design Firm verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken
indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen
aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze
opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau
van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Design Firm blijft
verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Design Firm gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in
te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door
Design Firm en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij
ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een
computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je
kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de
verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar henk@dsgn.frm.nl. Om er zeker van
te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ
(machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),
paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je
privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .
Design Firm wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te
dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de
volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Design Firm neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet
goed beveiligd zijn of er aanwijzingen